Trang tra cứu hóa đơn điện tử

Tra cứu hóa đơn điện tử phát hành bằng chương trình Lava Invoice

Tra cứu hóa đơn

Tra cứu hóa đơn với mã bảo mật.

Hóa đơn của người bán

Dành cho đơn vị phát hành hóa đơn bằng Lava Invoice. Cần Login bằng email và mật khẩu đăng nhập Lava

Hóa đơn của người mua

Dành cho người mua, nhận hóa đơn điện tử phát hành bằng chương trình Lava Invoice. Cần biết mã số thuế người mua và mã bảo mật

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙